Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Lentiben
Szerződött támogatás összege: 171 692 610
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00016

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

Lenti Város Önkormányzatának célja Lenti belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. Cél a belterületre hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Konkrét cél az ár és belvíz veszélyeztetettségi szempontból erősen veszélyeztetett Lenti város környezetbiztonságának növelése a meglévő csapadékvíz-elvezető, belvízelvezető rendszer különböző műszaki megoldásokkal történő felújításával, a hiányzó elvezető építmények kialakításával a Kerka folyó környezetében, illetve a belterületen áthúzódó vízfolyások mederrendezésével. További cél a megújult bel-, és csapadékvíz-elvezető rendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, amely segíti a további környezeti károk elkerülését, valamint a fejlesztés megvalósításával a csapadékvíz okozta károk minimalizálása, az épített környezet értékeinek megóvása. A projekt 7 beavatkozási helyszínen tesz javaslatot az Önállóan támogatható tevékenységek C) főtevékenységének megvalósítására. Főtevékenységen belül az a) Mederkotrás, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés, b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások, műtárgyak, átemelő-telep építése; vízmosáskötések építése, felújítása tevékenység valósul meg.

A 22 hónapon át tartó projekt keretében a településen összesen 5.255 m hosszúságban kerül felújításra a bel- és csapadékvíz elvezetési hálózat a következő területeken:

1. Lenti Kinizsi utca és a Balla-patak: A tervezett műszaki megoldás a keleti oldalon burkolat széléhez csatlakoztatott folyóka létesítése, valamint zárt csapadékcsatorna kiépítése, a bejáróknál rácsos folyókával. A nyugati oldalon folyóka kerül kiépítésre, az átkötés a tervezett földárokba pedig rácsos folyóka beépítésével történik. Továbbá ezen a szakaszon egy db dízel meghajtású átemelő szivattyú telepítése valósul meg, továbbá megtörténik a telepített átemelő mű megközelítését szolgáló burkolt üzemi megközelítő út helyreállítása.
2. Lenti Honvéd utca: Az utcában beton cső áteresz épül az útalatti átvezetéseknél, a töltés alatti átvezetés áteresz beépítésével tervezett. A töltés alatti átvezetés Kerka folyó felőli oldalán visszacsapó műtárgy kiépítése indokolt. A Kerka folyó gátmagasítása indokolt az érintett szakaszon.
3. Lenti, Petőfi utca: a bejáró földút alatti áteresz cseréje szükséges. A tervezett műszaki megoldás mind a lakott területen, mind a földút melletti szakaszokon nyílt árok magassági vonalvezetésének, folyásirányának rendezését, az átereszek újraépítését, valamint az árokprofil bővítését célozza.
4. Lenti – patak, illetve belterületen csatlakozó árok: A tervezett műszaki tartalom a teljes meder és a nyílt árok megfelelő rekonstrukcióját célozza.
5. Lentiszombathely területén Malonya-patak és csatlakozó árok: az árkok keresztmetszetének bővítése, valamint a Malonya-patak mederrekonstrukciója valósul meg.
6. Bárszentmihályfa területén Falu-patak: töltéskorona magasítandó, és a keresztmetszet bővítése szükséges.
7. Lentikápolna területén Falu-patak: a tervezett műszaki tartalom a keresztmetszet bővítése.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek közül az átemelő szivattyú telepítésnek helyét megközelítő út burkolatának helyreállítása történik. Az infrastrukturális beruházás megfelelő színvonalú és minőségű elvégzését szolgálja majd a műszaki ellenőri tevékenység, a projekt megvalósulását pedig a projektmenedzsment szervezet biztosítja. A projekthez szervesen kapcsolódik a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, valamint a kötelező szemléletformálási programok megvalósítása, melynek keretében felmérésre kerül a település vízfelhasználása, a vizek kezelésének felmérése, szemléletformáló előadások, illetve ehhez kapcsolódó gyakorlati foglalkozás.